Pravidlá súťaže „Registruj sa a vyhraj skvelé ceny“


Úvodné ustanovenia

1. Organizátorom propagačnej súťaže "Registruj sa a vyhraj skvelé ceny“ (ďalej len "Súťaž") je spoločnosť SITOUR spol. s r.o., T. Vansovej 10, Banská Bystrica 974 01, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka č. 297/S, IČO: 31 558 241 (ďalej aj ako „spoločnosť SITOUR“).

2. Súťaž sa uskutoční v období od 25.10.2019 do 01.12.2019 (vrátane), pričom deň 25.10.2019 je dňom, kedy možno v danom časovom období prvýkrát splniť podmienky určené pre účasť v Súťaži uvedené v bode 4 týchto pravidiel Súťaže, deň 31.11.2019 je dňom, kedy možno v danom časovom období poslednýkrát splniť podmienky uvedené v bode 4 týchto pravidiel a deň 01.12.2019 je deň losovania.

3. Účelom Súťaže je propagácia a podpora registrácie užívateľov na www.holidayinfo.sk prevádzkovaného spoločnosťou SITOUR. Účastníkom Súťaže sa stane osoba (fyzická alebo právnická), ktorá splní všetky podmienky účasti v Súťaži, ako sú tieto uvedené v týchto pravidlách Súťaže (ďalej len „Pravidlá“), a ktorá zároveň nie je vylúčená z účasti v Súťaži niektorým z ustanovení Pravidiel. 


Podmienky účasti v Súťaži

4. Podmienkou účasti v Súťaži je skutočnosť, že užívateľ, ktorý nie je v zmysle ustanovení Pravidiel vylúčený z účasti v Súťaži, splní všetky nasledovné podmienky: a) účastník bude v deň losovania registrovaným užívateľom www.holidayinfo.sk; b) účastník v období od 25.10.2019 (vrátane) do 31.11.2019 (vrátane) v registračnom formulári uvedenom na webovej adrese www.holidayinfo.sk/sutaz uvedie svoje meno, priezvisko, emailovú adresu a heslo, nepovinne aj email odporučiteľa; c) účastník zároveň poskytne súhlas s účasťou v súťaži na webovej adrese www.holidayinfo.sk/sutaz.

5. Spoločnosť SITOUR je oprávnená v čase trvania Súťaže rozhodnúť o tom, že do Súťaže budú zaradení aj tí účastníci, ktorí v čase trvania Súťaže vykonajú iný spoločnosťou SITOUR určený úkon, na základe ktorého budú zaradení do Súťaže, pričom v takomto prípade musí byť účastníkovi taktiež umožnené vykonať úkon smerujúci k nezaradeniu do Súťaže.

6. Podmienkou účasti v Súťaži je skutočnosť, že tak v deň losovania výhercov, ako aj v deň priznania výhry zo strany spoločnosti SITOUR bude (i) registrácia účastníka platná (ii) a súčasne spoločnosť SITOUR nebude evidovať zo strany účastníka žiadny príslušný úkon, smerujúci k ukončeniu registrácie.

7. Z účasti v Súťaži sú vylúčené osoby v pracovnom pomere alebo v pomere obdobnom pracovnému pomeru ku spoločnosti SITOUR, blízke osoby týchto osôb v zmysle ustanovenia § 116 Občianskeho zákonníka v platnom znení, ako aj fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe osobitnej zmluvy uzatvorenej so spoločnosťou SITOUR vykonávajú pre túto obchodné zastúpenie a tiež osoby v pracovnom alebo obdobnom pomere (vrátane ich štatutárnych zástupcov) k takýmto fyzickým alebo právnickým osobám. Zo Súťaže budú vylúčené (resp. do nej nebudú zaradené) aj osoby, ktoré preukázateľne požiadali spoločnosť SITOUR o vylúčenie, resp. nezaradenie do Súťaže formou osobitnej písomnej žiadosti.


Losovanie

8. Výhercovia sa určia na základe náhodného výberu (v ďalšom texte aj ako „losovanie“). Losovanie sa uskutoční dňa 01.12.2019 a to spomedzi účastníkov Súťaže, ktorí sa platne zapojili do Súťaže a ktorí súčasne splnili všetky ostatné podmienky Súťaže, pričom bude vylosovaný 1 výherca a 1 náhradník vo vzťahu ku každej výhre.

9. Účastník bude zaradený do losovania jedenkrát, keď počas trvania Súťaže splní všetky podmienky účasti v Súťaži. K ďalšiemu zaradeniu účastníka do súťaže dôjde vtedy, ak sa na základe jeho doporúčacieho emailu odoslaného prostredníctvom portálu holidayinfo.sk zaregistruje iný účastník a zároveň počas trvania Súťaže splní všetky podmienky účasti v Súťaži.

10. Losovanie výhercov sa uskutoční za prítomnosti komisie vytvorenej na tento účel spoločnosťou SITOUR. Každé losovanie sa vykoná prostredníctvom náhodného výberu spomedzi účastníkov, ktorí splnili všetky podmienky účasti v Súťaži; spôsobom stanoveným týmito Pravidlami.


Výhra a jej odovzdanie

11. Spoločnosť SITOUR venuje do Súťaže týchto 30 výhier:  

 • 1x víkendový pobyt (2 noci - piatok a sobota) pre 2 osoby v hoteli Galileo v dvojlôžkovej izbe s raňajkami v cene 210€, ktorý sa uskutoční v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže uskutočniť pobyt najneskôr do 30.4.2020, výhra nezahŕňa dopravu a pobytové poplatky resp. daň mestu platené na recepcii hotela, 
 • 1x 6-hodinový skipass Bachledka Ski & Sun pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný skipass Park Snow Donovaly pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný skipass Malinô Brdo Ski & Bike Park pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný skipass Martinky pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný skipass Kubínska pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný skipass Snowland Valčianska dolina pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže skipass využiť najneskôr do konca lyžiarskej sezóny 2019/2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x rodinný vstup FAMILY PACKET do Aquacity Poprad pre 4 osoby v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu (FAMILY PACKET – celodenný vstup do Aquaparku pre rodiny s deťmi do 18 rokov, vstup do všetkých vnútorných a vonkajších bazénov aquaparku, relaxačnej, aj zábavnej zóny),
 • 1x celodenný vstup do aquaparku Thermal Park Dunajská Streda pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný vstup do aquaparku Holidaypark Kováčová pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný vstup do aquaparku Tatralandia pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný vstup do aquaparku Spa & Aquapark Turčianske Teplice pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x celodenný vstup do aquaparku Wellness Centrum Aquamarin Podhájska pre 1 osobu v termíne zvolenom výhercom z možností poskytnutých mu spoločnosťou SITOUR – výherca môže vstup využiť najneskôr do konca kalendárneho mesiaca marec 2020, výhra nezahŕňa dopravu, 
 • 1x lyžiarske okuliare značky Bollé Nevada, 
 • 1x lyžiarske okuliare značky Bollé Duchesse, 
 • 5x 50€ poukážka na nákup značky Alpine Pro, 
 • 10x multifunkčná šatka Buff.

12. Osoba, ktorá bola losovaním podľa týchto Pravidiel určená za výhercu, stratí právo na výhru, ak kedykoľvek v časovom období odo dňa, v ktorom bola ako výherca vylosovaná, do dňa skutočného odovzdania výhry (i) bude registrácia neplatná alebo (iv) bude spoločnosť SITOUR evidovať zo strany účastníka úkon, smerujúci k ukončeniu platnosti registrácie. Právo na výhru stráca osoba určená za výhercu v prípade, ak sa spoločnosti SITOUR alebo ňou určeným osobám nepodarí v lehote do 2 kalendárnych dní odo dňa určenia výhercu losovaním tohto emailom alebo inak kontaktovať, a to ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré je objektívne možné v tejto súvislosti od spoločnosti SITOUR požadovať. Právo na výhru stratí tiež osoba určená za výhercu, ktorá v lehote najneskôr do 05.12.2019 neposkytne spoločnosti SITOUR alebo ňou určeným osobám všetku súčinnosť nevyhnutnú pre odovzdanie výhry resp. z uvedeného dôvodu mu zo strany spoločnosti SITOUR nebude môcť byť odovzdaná výhra ani v lehote do 05.12.2019. Osoby, ktoré stratili právo na výhru, sa nepovažujú od okamihu straty práva na výhru za výhercov v Súťaži. Výhry, ktoré nebudú odovzdané výhercom z dôvodu, že títo nesplnia všetky podmienky pre ich poskytnutie podľa Pravidiel Súťaže, alebo z dôvodov výslovne uvedených v týchto Pravidlách, prepadajú v prospech spoločnosti SITOUR, ktorá je oprávnená v súlade s pravidlami Súťaže tieto odovzdať náhradníkom. Náhradníci nastupujú na miesto výhercov tak, že na miesto nahrádzaného výhercu nastúpi vylosovaný náhradník. Ak ani tomuto náhradníkovi nebude výhra odovzdaná (z dôvodov uvedených v prvej vete tohto bodu Pravidiel), prepadá v prospech spoločnosti SITOUR.

13. Spoločnosť SITOUR upovedomí výhercov Súťaže, emailom alebo iným vhodným spôsobom o výhre bez zbytočného odkladu po uskutočnení losovania (spravidla v deň, v ktorom sa konkrétne losovanie realizovalo), pričom týchto súčasne vyzve na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti s cieľom odovzdať výhru, a to najmä, ale nielen: uvedením svojich osobných údajov, potrebných pre poskytnutie výhry; uvedenie osobných údajov je dobrovoľné, avšak ich neuvedenie sa považuje za neposkytnutie súčinnosti na strane účastníka Súťaže, nevyhnutnej na odovzdanie výhry, čo spôsobuje zánik nároku na výhru. Uvedenie a poskytnutie osobných údajov v rozsahu meno, priezvisko, a e-mail účastníka, sú nevyhnutnou podmienkou pre zapojednie sa do súťaže a následného losovania výhercov. Účastník Súťaže, určený za výhercu v Súťaži, berie na vedomie, že v prípade výhry budú uverejnené jeho osobné údaje v rozsahu krstné meno a mesto trvalého pobytu, za účelom zverejnenia údajov na stránke www.holidayinfo.sk. 

14. Po emailovom alebo inom vhodnom kontaktovaní výhercu, poskytnutí jeho osobných údajov a udelení súhlasu na ich použitie vo vyššie stanovenom rozsahu a v súlade s určeným účelom spoločnosť SITOUR doručí každému výhercovi na ním udanú adresu trvalého bydliska písomné potvrdenie o výhre, pričom pokyny potrebné k prevzatiu výhry mu oznámi ňou určenou formou (napr. mailom, telefonicky, písomne alebo iným spoločnosťou SITOUR stanoveným spôsobom). Účastník môže kedykoľvek do odovzdania výhry požiadať o nezaradenie do Súťaže.

15. Spoločnosť SITOUR si vyhradzuje právo určiť deň a spôsob poskytnutia výhry.


Všeobecné ustanovenia

16. Účasťou v Súťaži vyjadruje každý účastník Súťaže svoj bezvýhradný súhlas s jej Pravidlami a zároveň vyhlasuje, že bol s ich celým obsahom riadne oboznámený.

17. Spoločnosť SITOUR si vyhradzuje právo na posúdenie splnenia všetkých podmienok Súťaže zo strany účastníkov a tiež právo na (i) prípadné vylúčenie účastníka z účasti na Súťaži pre prípadné nesplnenie niektorej z nich, (ii) nepriznanie nároku na výhru; a to aj v prípade, ak prípadné nesplnenie ktorejkoľvek z podmienok bude zistené dodatočne (po určení účastníka za výhercu v súlade s týmito Pravidlami); najneskôr však k okamihu odovzdania výhry.

18. Výhercovia výhier nemajú právo na zámenu výhry ako ani výplatu jej hodnoty formou finančnej kompenzácie.

19. Výherca berie na vedomie, že ak výhra podlieha dani z príjmov a prípadným ostatným odvodovým povinnostiam v zmysle platných právnych predpisov, výherca je povinný výhru si sám zdaniť vo svojom daňovom priznaní za rok 2019 ako ostatný zdaniteľný príjem a daň aj zaplatiť; taktiež je povinný z výhry zaplatiť aj prípadné ostatné platby voči orgánom štátnej alebo verejnej správy SR (ak je to aplikovateľné). Hodnotu výhry, podliehajúcu zdaneniu, výherca obdrží od spoločnosti SITOUR pri jej preberaní, resp. pri zasielaní informácie o výhre v zmysle Pravidiel. V prípade, ak by výherca výhru nezdanil resp. neodviedol z nej iné príslušné zákonné platby, spoločnosť SITOUR nenesie žiadnu zodpovednosť za toto jeho konanie resp. opomenutie povinnosti.

20. Zoznam výhercov bude zverejnený najneskôr dňa 15.12.2019 na internetovej stránke www.holidayinfo.sk.

21. Tieto Pravidlá sú prístupné všetkým záujemcom na nahliadnutie na internetovej stránke www.holidayinfo.sk, pričom spoločnosť SITOUR je oprávnená zverejniť ich aj iným vhodným spôsobom podľa vlastnej úvahy. Spoločnosť SITOUR si vyhradzuje právo v prípade potreby alebo v prípade zmien príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov upraviť tieto Pravidlá, a to aj počas trvania Súťaže, zverejnením nového úplného znenia Pravidiel alebo ich novely na svojej internetovej stránke www.holidayinfo.sk vrátane práva ukončiť Súťaž.

24.10.2019

SITOUR spol. s r.o.

Mountain safety 101

How to behave in the mountain resorts

More

Mountain rescue warnings

Current warnings

Display warnings

Holiday Info Applications

How would you like to have all the newest info on the go? Simply download one of these apps: iSKI or Holidayinfo App for your Android or iPhone and stay well informed wherever you go.

iski icon iski google play iski appstore

#hislovakia

Follow @holidayinfo.sk on Instagram and tag #hislovakia.

SITOUR spol. s r.o.
Terézie Vansovej 10
SK-974 01 Banská Bystrica
www.sitour.sk

© 2018, Sitour. All rights reserved. All contents for this website have been provided by the aquaparks and mountain resorts. Designed by okto.digital