Záväzné pravidlá správania sa v stredisku

 1. OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – Každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati, správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.
 2. PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – Každý návštevník musí jazdiť na zjazdovej trati rýchlosťou a spôsobom zodpovedajúcim svojim schopnostiam, podmienkam a počasiu.
 3. VOĽBA SMERU A ZODPOVEDNOSŤ – Každý návštevník, ak má možnosť vybrať si smer jazdy, musí sa správať tak, aby predišiel nebezpečenstvu kolízie s inou osobou na svahu pod ním. Za zrážku je zodpovedný návštevník, ktorý prichádza zhora alebo skríži cestu inému návštevníkovi. V prípade zrážky znáša tento návštevník možné trestno-právne dôsledky.
 4. PREDCHÁDZANIE – Predchádzať je možné zľava aj sprava, ale vždy s takým odstupom, aby bolo možné zareagovať na pohyb predchádzaného.
 5. PRECHÁDZANIE SVAHU – Každý, kto vchádza na zjazdovú trať alebo ju prechádza, musí sledovať všetko pod sebou i nad sebou, aby zabránil možnej kolízii.
 6. ZASTAVENIE – Návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.
 7. PEŠÍ POHYB PO TRATI – Pešo sa môže pohybovať iba po okrajoch zjazdoviek, so zvláštnou opatrnosťou v miestach so zhoršenou viditeľnosťou. To isté platí aj pre zostupovanie.
 8. REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – Každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.
 9. PRÍPAD NEHODY – Povinnosťou každého návštevníka je poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc.
 10. IDENTIFIKÁCIA – Každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.
 11. BEZPEČNOSŤ – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.
 12. SKIPASS - Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipassom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipass, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipass vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a pokynov uvedených v Bielom kódexe a všeobecných pokynov prevádzkovateľa po predchádzajúcom upozornení zamedziť osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny vstup na lyžiarske trate, a zároveň zamedziť tejto osobe využívanie služieb horských dopravných zariadení v príslušný deň formou odobratia alebo zablokovania lyžiarskeho lístka.

Mountain safety 101

How to behave in the mountain resorts

More

Mountain rescue warnings

Current warnings

Display warnings

Holiday Info Applications

How would you like to have all the newest info on the go? Simply download one of these apps: iSKI or Holidayinfo App for your Android or iPhone and stay well informed wherever you go.

iski icon iski google play iski appstore

#hislovakia

Follow @holidayinfo.sk on Instagram and tag #hislovakia.

SITOUR spol. s r.o.
Terézie Vansovej 10
SK-974 01 Banská Bystrica
www.sitour.sk

© 2018, Sitour. All rights reserved. All contents for this website have been provided by the aquaparks and mountain resorts. Designed by okto.digital