Registruj sa na Holiday Info a vyhraj skvelé ceny! Viac Informácií

Záväzné pravidlá správania sa v stredisku

 1. OHĽADUPLNOSŤ NAVZÁJOM – Každý návštevník sa musí v areáli strediska, najmä na trati, správať tak, aby neohrozil iného návštevníka a nespôsobil mu škodu.
 2. PRIMERANÁ RÝCHLOSŤ – Každý návštevník musí jazdiť na zjazdovej trati rýchlosťou a spôsobom zodpovedajúcim svojim schopnostiam, podmienkam a počasiu.
 3. VOĽBA SMERU A ZODPOVEDNOSŤ – Každý návštevník, ak má možnosť vybrať si smer jazdy, musí sa správať tak, aby predišiel nebezpečenstvu kolízie s inou osobou na svahu pod ním. Za zrážku je zodpovedný návštevník, ktorý prichádza zhora alebo skríži cestu inému návštevníkovi. V prípade zrážky znáša tento návštevník možné trestno-právne dôsledky.
 4. PREDCHÁDZANIE – Predchádzať je možné zľava aj sprava, ale vždy s takým odstupom, aby bolo možné zareagovať na pohyb predchádzaného.
 5. PRECHÁDZANIE SVAHU – Každý, kto vchádza na zjazdovú trať alebo ju prechádza, musí sledovať všetko pod sebou i nad sebou, aby zabránil možnej kolízii.
 6. ZASTAVENIE – Návštevník môže zastaviť a stáť iba na miestach, kde je dobre viditeľný a kde nebráni ostatným v riadnom užívaní trate. Zastaviť a stáť sa môže iba na okraji zjazdovej trate.
 7. PEŠÍ POHYB PO TRATI – Pešo sa môže pohybovať iba po okrajoch zjazdoviek, so zvláštnou opatrnosťou v miestach so zhoršenou viditeľnosťou. To isté platí aj pre zostupovanie.
 8. REŠPEKTOVANIE ZNAČENIA – Každý musí rešpektovať všetky značenia umiestnené na zjazdových tratiach.
 9. PRÍPAD NEHODY – Povinnosťou každého návštevníka je poskytnúť v prípade potreby prvú pomoc.
 10. IDENTIFIKÁCIA – Každý účastník a aj svedok nehody, je povinný poskytnúť horskej službe alebo pracovníkom strediska základné údaje o svojej osobe.
 11. BEZPEČNOSŤ – Označené zjazdové trate sú upravované okrem „freeridových“ zón. Každý návštevník používa trate na vlastné riziko a pred použitím musí zvážiť svoje schopnosti vzhľadom na stav tratí, počasie a ich priepustnosť.
 12. SKIPASS - Každý návštevník je povinný používať prepravné zariadenia len s platným skipassom a pred nastúpením na prepravné zariadenie je povinný na výzvu pracovníka strediska alebo inej osoby poverenej výkonom kontroly sa ním preukázať. Za platný sa považuje skipass, ktorého doba platnosti neuplynula a pre ktorý návštevník spĺňa všetky požadované podmienky. V prípade, ak bol skipass vydaný na meno, je neprenosný a je ho oprávnená používať výlučne len osoba, na meno ktorej bol vydaný.

Každý návštevník strediska má povinnosť oboznámiť sa s týmito zásadami a všeobecnými pokynmi správania sa na lyžiarskych tratiach. Vstupom na lyžiarsku trať a/alebo nástupom na horské dopravné zariadenia strediska sa stávajú tieto zásady a pokyny pre každého záväzné.

Prevádzkovateľ strediska si vyhradzuje právo v prípade porušenia ktorejkoľvek zo zásad a pokynov uvedených v Bielom kódexe a všeobecných pokynov prevádzkovateľa po predchádzajúcom upozornení zamedziť osobe porušujúcej tieto zásady a pokyny vstup na lyžiarske trate, a zároveň zamedziť tejto osobe využívanie služieb horských dopravných zariadení v príslušný deň formou odobratia alebo zablokovania lyžiarskeho lístka.

Biely kódex

Pravidlá správania sa v strediskách

Viac

Horská služba varuje

Aktuálne výstrahy v strediskách

Zobraziť varovania

Aplikácie Holiday Info

Chcete byť mobilný s najnovšími informáciami? Jednoducho si stiahnite aplikáciu iSKI alebo Holidayinfo App pre Android alebo iPhone a získajte najnovšie aktualizácie na ceste.

#hislovakia

Sledujte @holidayinfo.sk na Instagrame a tagujte #hislovakia.

SITOUR spol. s r.o.
Terézie Vansovej 10
SK-974 01 Banská Bystrica
www.sitour.sk

© 2018, Sitour. All rights reserved. Content of this web site is provided by the aquaparks and mountain resorts. Designed by okto.digital